Tulosta Tekstin koko: a A A

En femma i månaden

Kaisu Balatoni flyttade år 1959 till London och fann vägen till sjömanskyrkan. Kyrkan har betytt olika saker för henne under olika tider i hennes liv. ”Det är alltid trevligt att komma till kyrkan.” Foto Anna Hälli.

Om varje besökare skulle ge en extra femma en gång i månaden till sjömanskyrkan skulle föreningens ekonomi vara tryggad. Foto Marko Toljamo.

Redan med fem euro i månaden kan vi upprätthålla sjömanskyrkornas tjänster, då understödet är regelbundet och understödjarna många.

Vi håller kyrkans dörrar öppna för en femma i månaden!

Sjömanskyrkan är finländarnas gemensamma vardagsrum. i Europas storstäder och centrum för det internationella arbetet i hemlandet. Överallt är sjömanskyrkan ett hemtrevligt ställe, dit det är lätt att komma, och där var och en får vara sig själv. Det är utom en unik plats också en gemenskap av människor som bryr sig om andra.
Den långvariga ekonomiska lågkonjunkturen i Europa inverkar också på sjömanskyrkornas verksamhet. Omkostnaderna växer år för år, men inkomsterna ökar inte i samma takt. Klyftan som på grund av detta blivit allt djupare måste därför minska.
Klyftan är ännu inte alltför bred, ty man kan bygga en bro över den för en femma i månaden. Om varje besökare skulle donera en extra femma i månaden till sjömanskyrkan, skulle föreningens ekonomi vara tryggad. Också med en liten summa kan man göra under, om understödet är regelbundet och givarna många.


Att understödja är lätt

Det vänliga mottagandet på kyrkan är utom medarbetarnas också de årliga frivilligas förtjänst.
De ansvarar för att kyrkans dörrar ständigt hålls öppna, att det finns nybryggt kaffe och bastu i rätt tid. Som givare är du med om att finansiera bl.a. dessa assistenters arbetsinsats.
Sjömanskyrkan stöder och befrämjar sjöfararnas och utlandsfinländarnas välbefinnande bl.a. genom att erbjuda nödkvarter, samtalshjälp, samvaro för äldre och sjuka samt anordnar klubbverksamhet för ungdomar. I hemlandet betjänar vi utländska sjöfarare, men också ortsbor och chaufförer i tung trafik.
Som förening är vår ekonomi i hög grad grundad på stödet från privatpersoner och samfund och donationer. Ungefär hälften av vår finansiering insamlas som egna medel genom försäljning av tjänster och produkter. Avkastningen av detta räcker ändå inte för att täcka alla omkostnader. Därför är ett regelbundet understöd viktigt, för att vi också i fortsättningen skall kunna betjäna besökarna på sjömanskyrkorna.


Besökarna känner kyrkans värde

Många av kyrkornas besökare har redan börjat bli månadsgivare, till exempel i London. Det är också glädjande att kyrkobesökarna själva har fått upp ögonen för att hålla kyrkan i gång.
– Jag flyttade år 1958 som husa till Skottland, men den kalla och råa havsluften fick mig att flytta till London redan följande år. Strax när jag hade flyttat till London fann jag vägen till sjömanskyrkan, som en finländsk fru i Skottland, fru Scott, hade berättat trevliga saker om för mig. Och rätt hade hon, fru Scott: kyrkan är ett hemtrvligt ställe, dit det alltid är roligt att komma, säjer Kaisu Balatoni.
– Jag har alltid brukat gå till kyrkan. Min familj hemma hoppades att min stig till kyrkan inte skulle växa igen ute i världen. Kyrkan har betytt olika saker för mig under olika tider av mitt liv, men nu för tiden deltar jag i gudstjänsterna samt i senior- och konstgruppernas verksamhet. I julbasarerna har jag varit med som frivillig i nästan 50 år.
Om man vill ge sitt stöd till någon av våra utlandskyrkor, får man bäst besked om det direkt från kyrkan i fråga eller dess nätsidor.
 

Finansiering innebär bemödanden

Sjömanskyrkan har lämnat spår efter sig också i hjärtat hos Erkki Liikanen, direktör på Finlands Bank.
– Finland blev medlem i EU år 1995. 1990-talet innebar samtidigt en stor inflyttning av finländska sakkunniga med familjer till Bryssel och Belgien. Där verkar Finlandssällskapet (Suomi-Seura), men någon gemensam samlingslokal fanns inte. I den situationen blev sjömanskyrkan i Antwerpen en viktig plats för oss, där man fick erfara och känna ett litet stycke av hemlandet.
Liikanen fungerade i början av 1990-talet som Finlands EU-ambassadör.
– Nu har sjömanskyrkan moderna lokaliteter helt nära EU-kvarteren. Vännerna i Bryssel har berättat, att den helt har behållit sin plats som mötesplats för utlandsfinländarna. Människornas rörelse och flyttning från ett land till ett annat kommer alltmera att öka. Behovet av gemensam samvaro växer, då man lever borta från hemlandet. I det arbetet kommer sjömanskyrkorna att behålla en viktig uppgift.
Liikanen säger sig ha överraskats av omfattningen av Sjömanskyrkans verksamhet och de många arbetscentren.
– Jag visste inte allt, t.ex. om verksamheten i Finland, som riktar sig till utländska sjömän i ekumenisk anda.
– En så omfattande verksamhet är inte möjlig endast med avlönad personal, utan till det behövs också mycket frivilligarbete. Det är fint att Sjömanskyrkan har kunnat rekrytera så många frivilliga.
Han vet att finansieringen kräver stora ansträngningar.
– Låt oss hoppas att Sjömanskyrkan kan förstärka grunden för sin finansiering till stöd för sin omfattande verksamhet.


Understöd till önskat ändamål

Månadsbidraget kan man givetvis ge endast en eller ett par gånger om året. Som exempel kan man nämna även en fru i Åbo, som donerar en extra summa på 60 euro årligen samt en herre i Helsingfors, som har börjat med en femtilapp. Han ger nämligen till Sjömanskyrkans penninginsamlingskonto extra 50 euro två gånger om året.
I Finland kan man också ge ett bidrag genom att ringa nummer 0600 1 2606. Samtalet kostar 10,26 euro + datum. Understödet kan också sändas som betalt textmeddelande, som alltid sänds till numret 16588. Bidraget kan riktas till sjömanskyrkans arbete i allmänhet eller till förmån för ett önskat verksamhetscenter. Ett understöd till Sjömanskyrkans arbete sänds på följande sätt: Skriv som meddelande1OE TUKI och sänd det till numret 16588.
Om understödet riktas t.ex. till sjömanskyrkan i Fredrikshamn sänds meddelandet 10E HAMINA till numret 16588. Alternativet är också ett 5 och ett 20 euros textbidrag.
Om ett kontobidrag eller ett telefonbidrag inte känns meningsfullt kan en femma om man så vill, stickas in i gåvobössan i kaféet. En liten summa kan verkligen göra under, då givarna är många.

Text Marko Toljamo