Tulosta Tekstin koko: a A A

Finländare leder EU:s sjösäkerhet

Markku Mylly, chef för EU:s sjösäkerhetsbyrå, har en livslång erfarenhet av sjöfart och sjösäkerhetsfrågor.

I moderna lokaliteter i Lissabons historiska centrum arbetar den europeiska sjösäkerhetsbyrån med sjökapten Markku Mylly som chef.

Vid Praça Europa i Lissabons absoluta centrum arbetar EU:s sjösäkerhetsbyrå, EMSA. Chef är sjökapten Markku Mylly från Finland.

När det moderna byggnadskomplexet blev klart för 2009 på paradplats vid Tejos strand ett stenkast från Praça de Comercio var det somliga som muttrade över de nya ”lådorna” i en miljö från tidigare präglad av bl.a. marinministeriets strama 1800-talsarkitektur.
Ny adress Praça Europa som skapades i fjol är så ny att inte ens turistbyrån i Lissabon genast kan placera den.
Men med bygget fick Lissabon på köpet en sällsynt attraktiv strandpromenad alldeles intill floden. Vore vattnet lite renare kunde man lätt frestas att rutscha ned för strandskoningen för ett dopp.
Utanför de nya byggnaderna vid Praça Europa vajar en serie flaggor: först naturligtvis Portugals och EU:s, följda av Lissabons och symbolerna för EMSA och ett annat EU-organ, EMCDDA.
Den förkortningen står för European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addicts, europeiska kontrollcentralen för narkotika och narkotikamissbrukare.
Det är ingen händelse att de två organisationerna, EMSA och EMCDDA, arbetar som grannar. Samarbetet är i stället både nödvändigt och påtagligt.

Göteborg tävlade med Lissabon

EMSA är en ung organisation skapad för bara elva år sedan i Bryssel. 2006 flyttade man ut därifrån, och både Göteborg och Lissabon tävlade då om att få hysa sjösäkerhetsbyrån i framtiden. Kampen vanns av Lissabon, där EMCDDA hade arbetat sedan 1990.
För Markku Mylly är Lissabon inte någon ny bekantskap. Som tredje styrman på Henry Nielsens tanker Sirocco förtöjde han här för första gången 1976, men efter 15 år i vår handelsflotta och 23 i Sjöfartsstyrelsen – den sista tiden som generaldirektör – och ytterligare tre år som chef för Finlands hamnförbund, blev han chef för EMSA 2012.
– Vi är drygt 200 personer här i huset, och till det kommer cirka 40 experter runtom i EU.
Orsaken till att EMSA skapades var den oro några stora katastrofer till sjöss på 1990-talet medförde. När t.ex. tankern Erika med 40 000 ton tung olja ombord bröts itu och sjönk på Atlanten i december 1999 ledde det till en gigantisk oljekatastrof.
– Vår huvudsakliga uppgift är att stödja EU-kommissionen med lagstiftning och implementera och utveckla medlemsstaternas lagstiftning i sjösäkerhets- och miljöfrågor på EU-nivå.
– EMSA är uppdelat på tre avdelningar: en för administration, en annan för säkerhet, auditering och granskning samt utbildning, och den tredje är en operativ enhet som med hjälp av satelliter och landbaserade stationer övervakar alla hav och vattendrag inom hela EU, dygnet runt året runt.
– För att förstå omfattningen av arbetet kan jag berätta att vi varje månad tar emot cirka 100 miljoner AIS-meddelanden. AIS är en annan av de många förkortningar som är aktuella här och står för Automatic Identification System via ungefär 700 landbaserade stationer i Europa. På sikt skall satelliterna komma in allt starkare också här.
– Alla fartyg över en viss storlek skall ha en AIS-sändare som kontinuerligt sänder uppgift om t.ex. fartygets namn, nationalitet, fart och kurs. Det gör att alla berörda myndigheter, hamnar, agenter, lastägare – eller varför inte också intresserade privatpersoner med en vanlig dator – kan följa fartygets rörelser.
– Dagligen kan vi därmed övervaka 17 000–18 000 fartyg på EU:s vattenområden. Dessutom kan vi med ett annat system, s.k. Long Range Identification Tracking (LRIT), följa cirka 9 000 EU-fartyg överallt i världen.
– Den internationella sjösäkerhetsorganisationen IMO accepterade LRIT 2009 och följden blev att en enda europeisk övervakningsstation inrättades just här i vår enhet i Lissabon, säger Mylly.

Satelliter stoppar oljespill

– Årligen köper vi in cirka 2 200 satellitbilder, och meningen är att det markbundna nätet av övervakningsstationer också skall byggas ut ytterligare. Det betyder att ett oljeutsläpp någonstans till havs genast kan observeras i Lissabon.
– Under 2007 noterades 12 oljeutsläpp på en vattenyta i EU motsvarande en miljon kvadratkilometer. När de ansvariga ombord nu vet att satelliterna kan spana in varje utsläpp har antalet minskat drastiskt. I fjol hade vi bara drygt tre större oljeutsläpp på EU:s vatten.
– Övervakningen är lätt, och samtidigt kan vi snabbt eliminera oskyldiga fartyg som råkat befinna sig i närheten. Men våra miljöinsatser begränsas inte till bara oljeutsläpp. Också exempelvis hanteringen av ballast- och bilgevatten innebär miljörisker.
– För ett år sedan skapades ytterligare ett system, IMDATE, d.v.s. Integrated Maritime Data Environment, som när det är färdigt skall samla all information vi lagrar här i huset.
– Två andra EU-system med likartade uppgifter är EFCA som koncentrerar sig på information om fisket i EU och FRONTEX i Warszawa med finländaren Ilkka Laitinen som chef. I dag är han och jag de enda finländarna på denna chefsnivå inom EU. Frontex arbetar bl.a. i Medelhavsregionen med tanke främst på flyktingtrafiken, som under våren antagit skrämmande proportioner.
– Desstom hjälper vi EUNAVFOR, den enhet inom EU som skall skydda fartygstrafiken förbi piratområdena vid Afrikas horn, säger Markku Mylly.
EU har en integrerad maritim strategi med syfte bl.a. att göra det lättare för rederier och fartyg att operera inom EU och minska de pappersmängder varje befälhavare måste fylla i.
– När jag själv var befälhavare för trettio år sedan krävdes oerhört mycket pappersarbete inför vare avgång och ankomst. Det kravet har inte blivit mindre sedan dess, men nu arbetar vi inom EU med ett s.k. Blue Belt-projekt.
– Målet är att det redan inom något år skall räcka med en enda elektronisk anmälan av befälhavaren vid avgång från hamn inom EU. Än återstår det en hel del arbete för finslipa projektet och ändra invanda rutiner och system, men viljan finns.

Egen flotta chartrade fartyg

Sedan 2006 har EMSA med tanke på miljöskyddet chartrat in 19 fartyg inom EU. I Finland gäller detta isbrytaren Kontio, som med 24 timmars varsel måste vara beredd att för vår räkning ingripa i exempelvis oljesanering.
– Vi har också – inom ramen för en budget på i dag närmare 20 miljoner euro årligen – bl.a. chartrade mudderverk och tankrar stationerade på s.k. Hot spots, d.v.s. platser med hög olycksrisk, säger Markku Mylly.
– I januari i år fick EMSA en ny, lagstadgad uppgift. Vi måste ha beredskap att bekämpa utsläpp på gas- och oljefält. Inom EU:s vattenområden finns det i dag cirka 1 000 olje- och gasinstallationer. Inga existerande enheter i vår inchartrade flotta har emellertid den krävande utrustning som behövs för ett sådant arbete.
– Det gör att vi första hand måste bygga vår beredskap med emulgationsmedel för att suga upp utsläpp. På sikt finns planer på ett nybyggt specialfartyg från Kina, men samtidigt måste vi förbereda oss på budgetnedskärning från 2017 då vår arbetsstyrka måste minskas med ungefär tio personer. Det tvingar oss till en svår balansgång: vi måste hela tiden bli mer kostnadseffektiva samtidigt som vi också måste vara attraktiva för vår högkvalificerade personal, säger Markku Mylly.

Text och foto: Thure Malmberg