Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen mukainen informaatio henkilötietojen käsittelystä. Versio 1.1. Pvm. 8.9.2020.

Lisätty 8.9.2020 kohta Tietoja evästeistä. Päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Suosittelemme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version selosteesta verkkosivuiltamme.

REKISTERIN NIMI

Suomen Merimieskirkon työnhakijarekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Merimieskirkko ry (y-tunnus 0116968-4)
Provianttikatu 4
00980 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Eija Kaukonen
Provianttikatu 4
00980 Helsinki
etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Rekisteriin kirjattu henkilö on ilmoittautunut Suomen Merimieskirkon henkilöstön rekrytointiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu sopimuksen tai muun asiallisen yhteyden perusteella hoitaa rekrytointiprosessia ja viestintää työnhakijoiksi ilmoittautuneiden henkilöiden kanssa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia hakijan antamia tietoja:

 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, ammatti, syntymäaika
 • tieto hakijan kirkollisesta tai uskonnollisesta taustaryhmästä
 • muut rekisteröidyn itse vapaaehtoisesti antamat tiedot
 • koulutus- ja työkokemustiedot sekä tietoja hakijan kielitaidosta, harrastuksista ja luottamustehtävistä sekä muusta osaamisesta

TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä rekisterinpitäjän puolesta. Alihankkijan kanssa rekisterinpitäjä on tehnyt sopimuksen, jossa alihankkija on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja käsitellään salasanalla suojatussa järjestelmässä, jonne on pääsy vain tietojen käsittelyyn oikeutetuilla nimetyillä työntekijöillä. Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, kun ne on kerätty ja sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on valtuutus tietojen käsittelyyn. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin prosesseihin ja järjestelmiin liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti, jotta varmistamme asianmukaisen tietosuojan toteutuminen Suomen Merimieskirkossa tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti soveltuva lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus ja muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa omiin tietoihinsa kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yllämainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

REKISTERIN NIMI

Suomen Merimieskirkon yhteystietorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Merimieskirkko ry (y-tunnus 0116968-4)
Provianttikatu 4
00980 Helsinki

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Eija Kaukonen
Provianttikatu 4
00980 Helsinki
sähköposti: etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Kyseessä on Suomen Merimieskirkko ry:n ylläpitämä Merimieskirkkoyhteisön keskitetty yhteystietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, sopimussuhde tai oikeutettu etu jäsensuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Henkilötietoja käytetään jäsenpalvelujen, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluihin, muiden asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, varainkeräykseen, viestintään, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin, tapahtumien ja palvelujen järjestämiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, tehtävänimike, syntymäaika
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • rekisteröidyn taustaorganisaatiota koskevat tiedot
 • luottamustoimet
 • huomionosoitukset kuten jaetut ansiomerkit
 • lehti- ja uutiskirjetilaukset
 • jäsenyystiedot kuten jäsenlaji, jäsenmaksutiedot
 • viestintä-, palaute- ja lahjoitustiedot, toimintaryhmiin, tapahtumiin ja arvontoihin osallistumistiedot sekä muut asiakkuudet
 • vapaaehtoiseksi ilmoittautuneen tiedot kuten koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito, hakuun liittyvät toiveet
 • muut rekisteröidyn itse vapaaehtoisesti antamat tiedot
 • mahdollinen suoramarkkinointikielto tai muu tietojen käsittelyn rajoitus
 • yhteisön yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä yhteisöä koskevat tiedot kuten y-tunnus ja sähköpostiosoite

TIETOLÄHTEET

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös jäsen- ja tytärorganisaatioilta, julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön antamissa rajoissa.

TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käytämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä rekisterinpitäjän puolesta. Alihankkijan kanssa rekisterinpitäjä on tehnyt sopimuksen, jossa alihankkija on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja käytetään Suomen Merimieskirkko ry:n ja sen omistamien tytäryhteisöjen toimesta edellä mainittuihin tarkoituksiin. Emme luovuta rekisterin tietoja muille Merimieskirkkoyhteisön ulkopuolisille tahoille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja käsitellään salasanalla suojatussa järjestelmässä, jonne on pääsy vain tietojen käsittelyyn oikeutetuilla nimetyillä työntekijöillä. Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, kun ne on kerätty ja sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on valtuutus tietojen käsittelyyn. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyviin prosesseihin ja järjestelmiin liittyviä riskejä arvioidaan säännöllisesti, jotta varmistamme asianmukaisen tietosuojan toteutuminen Suomen Merimieskirkossa tarvittavin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti soveltuva lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus ja muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa omiin tietoihinsa kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yllämainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Merimieskirkko käyttää sivustollaan evästeitä (cookies). Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja tallentaa tietoa käynnistä merimieskirkko.fi-sivustolla. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Lue lisää evästeistä.