Merimieskirkko auttaa suomalaisia ulkomailla

Läs artikeln på svenska

Sosiaalityön tarkoitus on kohdealueilla asuvien ja liikkuvien suomalaisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpitäminen.

Teksti: Saara Mughal ja Marko Toljamo

"Hymyilevä, kukkamekkoon pukeutunut ruskeatukkainen nainen sinisen seinän edessä".
Saara Mughal on yksi Merimieskirkon kymmenestä sosiaalikuraattorista. Kuva: Marko Toljamo.

Merimieskirkon sosiaalityötä ulkomailla tehdään merimieskirkkopaikkakunnilla Ateenassa, Brysselissä, Hampurissa, Lontoossa ja Rotterdamissa. Lisäksi liikkuvan työn avulla tavoitetaan suomalaisia Espanjan Aurinkorannikolla, Benelux-maissa, Berliinin alueella sekä Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Suomenkielisen tuen tarve ulkomailla on suuri erityisesti yksilön haastavissa elämäntilanteissa, lapsiperheiden kasvuvaiheissa, yksin asuvilla ja ikääntyvillä. Myös muuton alkuvaiheessa sosiaalisen verkoston supistuttua tuen saaminen voi olla muuten hankalaa.

”Jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen tuli tunne, että en ole yksin ongelmieni kanssa.”

Merimieskirkkojen suomenkielisellä matalan kynnyksen kokonaisvaltaisella tuella pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja kriisejä ja siten pienentämään yksilölle ja yhteiskunnalle mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia.

Ryhmätoimintaa ja yksilöohjausta

Ulkomailla tehtävä sosiaalityö painottuu toiminta-alueiden tarpeiden ja sen suomalaisväestön rakenteen mukaan.

"13 hymyilevää henkilöä ryhmäkuvassa voimakkaassa auringonpaisteessa".
Merimieskirkon sosiaalikuraattorit ja ulkomailla työskentelevät merimiespastorit yhteiskuvassa vuonna 2021. Sosiaalityötä johtaa Hampurin merimieskirkon johtaja Valtteri Salmi.

 

Merimieskirkoilla kokoontuu useita erilaisia kaikille avoimia harraste- ja toimintaryhmiä. Tällaisia ryhmiä ovat mm. lastenkerhot, nuorten ja nuorten aikuisten ryhmät, liikuntaryhmät, taide- ja kulttuurikerhot, seniorikerhot jne. Ryhmien tarkoitus on tukea ulkosuomalaisten hyvinvointia ja mahdollistaa osallistujien toiminta oman yhteisönsä hyväksi.

”Sain sosiaalikuraattorilta luottamusta asioiden järjestymiseen.”

Ohjattu ryhmätoiminta puolestaan on tavoitteellista ja sen tarkoitus on tukea ulkosuomalaisten hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatua.

Sosiaalikuraattorit tekevät yhteisötyön lisäksi tavoitteellista yksilöohjausta, joka voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan: neuvonta- ja avustamistyö, palveluohjaus sekä pidempiaikainen tavoitteellinen yksilöohjaus.

"Lapsia ja lastenleirin ohjaajia pihalla käsi kädessä ympyrän muodossa. Taustalla näkyy lehtipuhallinta käyttävä mies."
Merimieskirkoilla on toimintaa kaikenikäisille. Kuvassa leikitään Benelux-maiden merimieskirkon järjestämällä lastenleirillä Rotterdamissa.

”Ongelmiani ja tunteitani ei vähätelty, vaan tulin aidosti kuulluksi.”

Neuvontatyö on konkreettista työskentelyä esimerkiksi iäkkäiden ja muiden apua tarvitsevien ulkosuomalaisten sekä pulaan joutuneiden turistien ja kulkureiden kanssa. Palveluohjausta tehdään enimmäkseen maahan- ja maastamuuttoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä erilaisiin viranomaisasiointeihin liittyen.

Pidempiaikaista yksilöohjausta tehdään asiakkaiden parissa, jotka tarvitsevat säännöllisempää tukea esimerkiksi mielenterveyspalveluihin kiinnittymiseen tai muuten rinnallakulkemista esimerkiksi äkillisen kriisin kohdatessa.

Vuonna 2021 sosiaalityössä kohdattiin ihminen yhteensä yli 20 000 kertaa.

Laaja yhteistyöverkosto

Merimieskirkon sosiaalityössä tehdään yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kesken paikallisesti sekä Euroopan ja Suomen tasolla. Yhteistyökumppaneina on kohdemaan Suomi-toimijoita, paikallisia viranomaisia ja sosiaalialan toimijoita.

Merimieskirkon ulkomailla tapahtuvaa sosiaalityötä rahoittaa Sosiaali- ja terveysalan avustusjärjestö STEA (siirryt toiseen palveluun).


[su_anchor]hjälparer[/su_anchor]

Sjömanskyrkan hjälper finländare utomlands

Syftet med det Sjömanskyrkas sociala arbetet är att stärka och upprätthålla välbefinnandet bland finländare som bor och vistas i målområdena.

Översättning: Novatext oy / Mari Nyman

"Hymyilevä, vaakaraitapaitainen nainen taustallaan keväisiä havupensaita".
Saara Mughal är en av de 10 socialkuratorer i Sjömanskyrkan. Bild: Marko Toljamo.

Sjömanskyrkan utför socialt arbete utomlands i sjömanskyrkostäderna Aten, Bryssel, Hamburg, London och Rotterdam. Genom det rörliga arbetet når vi även finländare på spanska solkusten och i Beneluxländerna, Berlinområdet samt Storbritannien och Irland.

Behovet av finskspråkigt stöd i utlandet är stort, särskilt hos personer i svåra livssituationer, växande barnfamiljer, personer som bor ensamma och äldre personer. Det kan också vara svårt att få stöd i början av en flytt, när det sociala nätverket har minskat.

”Redan efter det första mötet kände jag att jag inte är ensam med mina problem.”

Med sjömanskyrkornas finskspråkiga stöd med låg tröskel försöker vi förebygga marginalisering och kriser och på så sätt minska eventuella kostnader för individen och samhället.

"Iäkkäämpi nainen pitää kättään sohvalla istuvan nuoren naisen olkapäällä ja he katsovat toisiaan hymyillen".
I sjömanskyrkorna samlas flera olika hobby- och aktivitetsgrupper som är öppna för alla. Sådana grupper är bland annat barnklubbar, motionsgrupper och seniorklubbar. Bild: Paula Virta.

Gruppaktiviteter och individuell handledning

Tyngdpunkten i det sociala arbetet i utlandet ligger på verksamhetsområdenas behov och den finska befolkningens struktur.

I sjömanskyrkorna samlas flera olika hobby- och aktivitetsgrupper som är öppna för alla. Sådana grupper är bland annat barnklubbar, grupper för ungdomar och unga vuxna, motionsgrupper, konst- och kulturklubbar och seniorklubbar. Syftet med grupperna är att främja välbefinnandet bland utlandsfinländare och möjliggöra verksamhet som gynnar deltagarnas egna gemenskaper.

”Tack vare socialkuratorerna började jag tro på att allt skulle ordna sig.”

"Ruskeatukkainen nainen istuu sinisellä sohvalla avoin kannettava edessään tietokone, jonne nainen näyttää satukirjaa ja osoittaa sormellaan sivun sienikuvaa".
Under covidpandemin skedde många aktiviteter
på nätet. Saara Mughal, socialkurator
vid Sjömanskyrkan i norra Tyskland,
läste sagor för barn.

De handledda gruppaktiviteterna å sin sida är målinriktade och syftar till att främja välbefinnandet bland utlandsfinländare och öka deras livskvalitet. Utöver grupparbetet ger socialkuratorerna målinriktad individuell handledning som grovt sett kan delas in i tre kategorier: rådgivning och hjälp, servicehandledning och långsiktig, målinriktad individuell handledning.

Rådgivningen är ett konkret arbete till exempel med äldre personer och andra utlandsfinländare som behöver hjälp samt med turister och kringresande som har hamnat i knipa.

”Man nedvärderade inte mina problem och känslor, utan man lyssnade verkligen på mig.”

Servicehandledning ges främst i samband med immigration och emigration, social- och hälsovårdstjänster och olika myndighetsärenden. Långsiktig individuell handledning ges klienter som behöver mer regelbundet stöd till exempel i anslutning till psykiatrisk vård eller annat stöd i en plötslig kris.

År 2021 hade vi sammanlagt över 20 000 kontakter med människor inom det sociala arbetet.

Brett samarbetsnätverk

Inom Sjömanskyrkans sociala arbete samarbetar många olika aktörer lokalt både i Europa och i Finland. Samarbetspartnerna är finländska aktörer i mållandet, de lokala myndigheterna och aktörer inom det sociala området.

Sjömanskyrkans sociala arbete utomlands finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

*