Usein kysytyt kysymykset

Euroopan solidaarisuusjoukot ja Suomen Merimieskirkko

Tästä Merimieskirkon EU:n solidaarisuusjoukot -sivulle.

Ryhmä toisistaan käsistä piteleviä ja hypähteleviä nuoria takaa päin kuvattuna.

Mitä tarkoittaa Euroopan solidaarisuusjoukot?

Euroopan solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps) on Euroopan komission alainen ohjelma nuorille. Solidaarisuusjoukoissa nuoret saavat mahdollisuuden osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin.

Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki alle 30-vuotiaat täysi-ikäiset nuoret sekä organisaatiot, jotka haluavat toimia solidaarisemman yhteiskunnan hyväksi.

Toimintoja ovat vapaaehtoistyö, nuorten omat solidaarisuushankkeet, vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla sekä humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot.

Millainen on Suomen Merimieskirkon toteuttama hanke?

Merimieskirkon toteuttama hanke on vapaaehtoispalvelu. Vapaaehtoistyö on keskeinen osa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistoiminnassa nuori toimii vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa.

Kuka hankkeen rahoittaa?

Hanke on EU:n rahoittama. Hankerahoituksen Merimieskirkko on hakenut ja saanut keväällä 2020. Rahoituksella katetaan hankkeen organisoinnista ja toiminnasta aiheutuneet kulut.

EU:n hankerahoitus korvaa nuorille vapaaehtoistyöstä aiheutuvat kustannukset. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, mutta hankerahoitukseen sisältyy yhteensä 20 euron ruoka- ja taskuraha (/päivä).

Merimieskirkolle aiheutuvat kustannukset kohdistuvat lähinnä työvoimaresursseihin, jossa työntekijät toimivat työaikansa puitteissa nuorten ohjaajina.

Kenelle Merimieskirkon hanke on suunnattu?

Merimieskirkon hankkeen tekee erityiseksi se, että hanke on ns. in-country-hanke, joka kohdistuu nuoriin Suomessa oleviin turvapaikanhakijoihin ja jo oleskeluluvan saaneisiin. Työskentely maahanmuuttajayhteisöjen parissa on yksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoittamista yhteiskunnallisesti hyödyllisistä hankkeista.

Merimieskirkon hankkeessa tarjotaan mahdollisuus enintään 14:lle 18–29-vuotiaalle maahanmuuttajanuorelle tehdä vapaaehtoistyötä noin vuoden ajan jossakin Merimieskirkon Suomen toimipaikoista.

Mitkä ovat kriteerit, joilla osallistuja valitaan?

Voidakseen osallistua Merimieskirkon toteuttamaan vapaaehtoispalveluhankkeeseen maahanmuuttajanuoren tulee olla aidosti kiinnostunut paitsi hankkeesta ja sen tavoitteista myös Suomesta ja merimieskirkkojen kansainvälisestä toiminnasta.

Lisäksi Merimieskirkon kahteen toimipaikkaan voidaan ottaa vapaaehtoiseksi myös erityistä tukea tarvitseva nuori.

Kuka valitsee osallistujat?

Nuorten rekrytointi tehdään yhdessä Luona Oy:n Robert Huberintien vastaanottokeskuksen ja maahanmuuttoviraston Oulun vastaanottokeskusten kanssa. Myös muita yhteistyökumppaneita saattaa tulla mukaan.

Merimieskirkon toimipaikkoihin valitaan hakijoiden joukosta kerrallaan yhdestä kolmeen vapaaehtoista.

Pitääkö hankkeen vapaaehtoisten olla kristittyjä?

Merimieskirkko on kristillinen ekumeeninen järjestö, joka palvelee kaikkia ihmisiä näiden uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Merimieskirkoilla on tehty yhteistyötä eri kansallisuuksien ja uskontokuntiin kuuluvien kanssa yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Arvojemme mukaan vieraanvaraisuus on Jumalan rakkauden välittämistä, joka kohdistuu jokaiseen. Olemme rohkeasti kaikkien ihmisten puolella ja jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen kohtaamiseen.

Milloin hanke toteutetaan?

Ensimmäiset osallistujat aloittavat vapaaehtoistyönsä vuoden 2022 alkupuolella Oulun, Kemin ja Vuosaaren merimieskirkoilla. Myöhemmin mukaan tulevat Rauma, Turku ja Hamina.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalvelussa nuori voi suorittaa joko pitkä- tai lyhytkestoisen vapaaehtoispalvelun tai olla mukana vapaaehtoistiimissä. Merimieskirkon hankkeessa toteutetaan pitkäkestoinen vapaaehtoispalvelu, jossa nuori toimii vapaaehtoisena mahdollisuuksiensa mukaan enintään 12 kuukautta.

Miksi Merimieskirkko on hankkeessa mukana?

Merimieskirkossa tunnistettiin, että mikäli turvapaikanhakijanuorten elämä keskittyy vastaanottokeskuksiin ja siellä annettuun koulutukseen, saattaa osallisuuskokemus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan jäädä heikoksi.

Merimieskirkossa halutaan oppi eri maista tulevien nuorten kulttuureista. Merimieskirkko on kiinnostunut nuorten vapaaehtoisten mukanaan tuomista uusista näkökulmista ja tuoreista ideoista, jotka voivat inspiroida Merimieskirkkoa kehittämään uusia, innovatiivisia ja luovia tapoja toimia niin paikallisessa kuin kansainvälisessä työympäristössään.

Yksi Merimieskirkon arvoista on vieraanvaraisuus, joka pitää sisällään ajatuksen ihmisten yhdenvertaisuudesta. Osallistumalla hankkeeseen Merimieskirkko panee täytäntöön paitsi omia myös EU:n yhteisiä arvoja ihmisten yhdenvertaisuudesta ja kansainvälisestä solidaarisuudesta.

On Suomen ja EU:n yhteinen tavoite ja hyöty, että turvapaikanhakijat pääsevät työelämään ja rakentavat täysipainoisen elämän uuteen maahan. Näin he integroituvat osaksi yhteiskuntaa ja oppivat ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Miten Merimieskirkko on saanut hankkeen toteutettavakseen?

Hankkeessa mukana olevilla organisaatiolla on oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki tai voimassa oleva akkreditointi Erasmus+-vapaaehtoispalveluun. Laatumerkkiä voivat hakea organisaatiot, jotka ovat valmiita sitoutumaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteisiin, tavoitteisiin ja laatuvaatimuksiin. Merimieskirkko on hakenut ja saanut laatumerkin ennen varsinaista hankehakemusta.

Hakukierroksen yhteydessä opetushallitus arvioi hankkeen korkein pistein ja piti hanketta erityisen kiinnostavana ja myönsi hankkeelle Good Practice -maininnan.

Vapaaehtoispalvelun hankkeessa on yleensä oltava mukana vähintään 2 organisaatiota: tässä hankkeessa vastaanottava organisaatio on Merimieskirkko, ja tukiorganisaatioina ovat Luona Oy ja maahanmuuttovirasto.

Mitä vapaaehtoiset tekevät merimieskirkoilla?

Hankkeeseen osallistuvat nuoret ovat mukana Merimieskirkon päivittäisessä asiakaspalvelutoiminnassa muiden vapaaehtoisten tavoin. He osallistuvat kanttiinitoimintaan, tapahtumien järjestämiseen, yhteistyöverkoston tilaisuuksiin, siivoamiseen, laivavierailuihin, keskusteluihin asiakkaiden kanssa jne.

Mitä hyötyä hankkeesta on maahanmuuttajavapaaehtoisille?

Vapaaehtoispalvelun tavoitteena on vahvistaa paitsi nuoren työelämätaitoja myös kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta saaden kokemuksen eurooppalaisen solidaarisuuden toteuttamisesta.

Vapaaehtoisjakson aikana nuoret oppivat työelämätaitojen lisäksi mm. elämänhallintataitoja sekä suomen ja englannin kielen taitoa asiakkaita palvellessaan. Nuoria tuetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja samalla kulttuurintuntemus ja ystävyyssuhteet lisääntyvät. Hanke edistää nuorten turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nuoret oppivat ottamaan käyttöön digitaalisen portfolion sekä laatimaan Europass CV:n, jotka auttavat heitä hankkeen aikana hahmottamaan omaa osaamistaan sekä parantamaan hankkeen jälkeen työn tai koulutuspaikan saantimahdollisuuksia.

Mitä hyötyä hankkeesta on suomalaisille vapaaehtoisille?

Hanke tarjoaa merimieskirkoilla jo oleville paikallisille vapaaehtoisille tilaisuuden tutustua maahanmuuttajiin ja heidän kulttuuriinsa, oppia uutta ja saada lisää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Paikalliset vapaaehtoiset auttavat yhdessä ohjaajan kanssa nuorta vapaaehtoista tutustumaan kaupunkiin ja sen asukkaisiin ja löytämään mielekästä tekemistä myös vapaa-ajallaan.

Onko hankkeesta hyötyä muille paikkakuntalaisille?

Euroopan solidaarisuusjoukot yhdistävät eri kulttuurisista taustoista tulevia ihmisiä avartaen sen piirissä olevien ihmisten näkökulmia ja rikastuttaen paikallisia yhteisöjä. Hanke edistää kansainvälisyyttä paikkakunnalla.

Merimieskirkkojen vastuuhenkilöt tarjoavat nuoria yhteistyöverkostonsa erilaisiin tilaisuuksiin kertomaan maastaan ja kulttuuristaan. Yhteistoimintaa kehitetään yhteistyökumppaneiden ja nuorten ideoiden pohjalta.

Ketkä ohjaavat ja tukevat vapaaehtoisia?

Merimieskirkkojen satamakuraattorit toimivat nuorten ohjaajina ja kouluttavat vapaaehtoisen kohtaamistyöhön satamassa. Työtä toimipaikassa ja satamassa opitaan myös paikallisten vapaaehtoisten kanssa. Lisäksi nuoret saavat tukea myös Merimieskirkon yhteistyöverkostolta.

Merimieskirkko järjestää nuorille työnohjausta. Nuorilla on niin ikään omatyöntekijä vastaanottokeskuksessa koko hankkeen ajan.

Opetushallitus järjestää nuorille perehdytysjakson hankkeen alussa sekä seurantatapaamisen hankkeen aikana ja päätöstapaamisen hankeajan lopussa.

Miten turvallisuusasiat on hoidettu?

Turvallisuusasioista vastaa Merimieskirkon turvallisuuspäällikkö ja käytännön turvallisuusasioista paikallinen ohjaaja. Lisäksi jokaisen sataman puolesta tulee oma turvallisuusperehdytys.

Ohjaajia tukee hankkeen ohjausryhmä. Hankkeen ohjausryhmä käsittelee mahdollisia ristiriitatilanteet.

Ovatko hankkeen vapaaehtoiset vakuutettu?

Nuoret ovat Merimieskirkon vastuu- ja tapaturmavakuutuksen piirissä.
Millä kielellä hankkeessa toimitaan?

Satamissa pääasiallinen käyttökieli on englanti johtuen satamien kansainvälisestä asiakunnasta.

Nuorten ei välttämättä tarvitse osata suomen kieltä ennakkoon, mutta osaamisesta on hyötyä. Merimieskirkko järjestää nuorille hankerahoituksen puitteissa suomen kielen koulutusta, ja käytännön kielitaitoa nuoret oppivat vapaaehtoistyönsä ohessa.

Eri toimipaikolla on lisäksi mahdollisuus oppia muita kieliä. Esimerkiksi ruotsin kielen koulutusta tarjotaan etänä.

Lisätietoa

EU:n Euroopan solidaarisuusjoukot -sivusto.

Suomen Merimieskirkko, vapaaehtoistyön asiantuntija Sanna Nivalainen, 040 632 4642 etunimi.sukunimni@merimieskirkko.fi

Suomen Merimieskirkko, merenkulkijatyön johtaja Jaakko Laasio, 0400 156 660, etunimi.sukunimi@merimieskirkko.fi

Euroopan solidaarisuusjoukkoja Suomessa toimeenpaneva Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien kansallinen toimisto on osa Opetushallitusta. Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.